Kerhojen osallistujat

TIETOSUOJASELOSTE

Pvm:             25.5.2018

Viite:             Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)


Rekisterinpitäjä

Nimi: Lounais-Hämeen 4H-yhdistys ry        


Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Toiminnanjohtaja     

Osoite: Forssantie 136, 31300 Tammela

Sähköposti: tammela@4h.fi

Puhelin: 045 699 1030


Rekisterin nimi

Yhdistyksen kerhotoimintaan osallistuvat lapset

Rekisterit sijaitsevat manuaalisesti ilmoittautumislomakkeina yhdistyksen toimitiloissa sekä kerhojen päiväkirjoissa kerhonohjaajien hallussa.

Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus

Lounais-Hämeen 4H-yhdistyksen kerhojen osallistujatiedot tilastointia varten sekä kerholaisten ja heidän vanhempiensa saavuttaminen tärkeissä tiedustelu- tai ilmoitusasioissa.

Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

Lapsi: Nimi, syntymävuosi, osoite, mahdollinen puhelinnumero, huomiota vaativat sairaudet ja allergiat

Huoltaja: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja kuvauslupa

Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet

Kerhon osallistujatietoja säilytetään kerhokauden ajan ja kaksi vuotta sen jälkeen. Tämän jälkeen tiedot tuhotaan turvallisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan)

Kerholaiselta itseltään ja hänen huoltajaltaan

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta kuin pyynnöstä asianosaiselle itselleen tai hänen huoltajalleen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuoja-asetusta.